verzekeringen premies vergelijken 2021

Verzekering vergelijk premies 2021

verzekeringen vergelijken kan geld opleveren voor élk bedrijf. Actief en slim omgaan met risico verzuim plus de verzekeringen goed blijven volgen zorgt voor voordeel voor elk bedrijf. Uiteraard geldt dit voor elke verzekering!  Hoe dat zit met het 1e ziekte jaar en verzekeringen?

De WULBZ staat voor “Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte“. Deze wet legt het financiële risico van ziekte in het 1e  ziektejaar volledig bij jou als werkgever. Het is dus verstandig verzekeringen te blijven vergelijken. Informatie over de stappen die en werkgever verplicht moet nemen vindt u hier. Verzuimverzekeringen kunnen die risico geheel of gedeeltelijk wegnemen.

verzekeringen vergelijken

verzekeringen kunnen wij met de 8 bekende en minder bekende verzekeraars vergelijken. Vaak samen met in combi met een arbodienst wat voordeel kan opleveren.

Offerte verzuimverzekering

De werknemer en de regels waar hij/zij zich aan moet houden

Ook de werknemer moet zich aan regels houden!

 1. Werknemer moet zich ziek melden. Werkgever moet wel duidelijk hebben gemaakt wanneer en hoe de ziekmelding moet plaatsvinden.
 2. Direct als de werknemer is hersteld, moet hij dit eveneens melden en kan de .
 3. Tijdens ziekte moet de werknemer zijn werkgever informeren over de voortgang van zijn/haar herstel.
 4. De werknemer dient beschikbaar te  zijn voor controle door de Arbodienst of bedrijfsarts.
 5. Werknemer dient gehoor te geven als hij/zij wordt opgeroepen door bedrijfsarts of Arbodienst
 6. Werknemer is verplicht mee te werken aan de re-integratie en de hem (geboden) passende arbeid te accepteren.

Verschillen in de kwaliteit en prijs van een polis zijn groot. Het loont de moeite de verzuimverzekeringen vergelijken.

Het tweede ziekte jaar bij verzuimverzekeringen?

De “Wet verlenging loondoorbetalingsplicht bij ziekte“ (WVLZ). Deze wet legt het financiële risico van ziekte van het tweede ziektejaar volledig bij de werkgever als aanvulling op de WULBZ. Verzuimverzekeringen vergelijken is dus verstandig want die kunnen die risico geheel of gedeeltelijk wegnemen.

Actueel nieuws over de regels en wetgeving werknemers vindt u HIER

Hoeveel ziekengeld moet ik mijn werknemers betalen?

Werkgever is verplicht minimaal 70% van het loon (gemaximeerd voor het max dagloon) in het éérste en tweede jaar door te betalen. In veel gevallen is in een CAO of arbeidsovereenkomst/personeelsreglement de aanvulling tot 100% van het salaris gegarandeerd in het eerste jaar van ziekte.

Arbeidsovereenkomsten op orde?

Het is van belang bij  arbeidscontracten de regels over ziekte verzuim mee te nemen, dit kan ín het arbeidscontract of losse personeelsgids. De formuleringen voor de aanspraken zullen correct moeten worden opgesteld. Een personeelsgids heeft als voordeel dat dit ook tussentijds zou kunnen worden aangepast.

Boetes.  Stevige boetes kunnen verwacht worden met de nieuwe Arbowet als er in de arbeidsovereenkomsten geen goede formulering staat over het ziekteverzuimbeleid.

Kent iedereen het verzuimprotocol? Regel een helder en goed verzuimprotocol. Daarin staan de verplichtingen die een werknemer  heeft als deze ziek wordt!

Kan ik volstaan met het wettelijk minimum ziekengeld?

Dat zou kunnen volstaan  áls niet méér wordt of is afgesproken in een CAO of arbeidsovereenkomst. Het wettelijk minimum ziekengeld is 70% van het laatst verdiende loon en tenminste het minimumloon met maximaal twee wachtdagen per ziektegeval.

Welke verzekeringsvormen zijn er?

Stop Loss en Conventioneel.

Een Stop Loss verzekering een kent een eigen risico (dit noemt men het eigen behoud) in geld (ziektegevallen worden als het ware bij elkaar opgeteld) en er bestaat een  Conventioneel dekking waarbij een eigen risico in dagen (meestal per ziektegeval) is. Stop Loss is het meest geschikt voor grotere ondernemingen (vanaf minimaal 50 werknemers) en Conventioneel voor kleinere werkgevers. Bedrijven, vanaf 50 werknemers en meer, met een laag tot gemiddeld ziekteverzuim kiezen vaak voor de stop-loss variant. De premies van een conventionele dekking zijn vaak hoger dan een Stop Loss dekking. Een Stop Loss dekking kan economisch rekening houden met de draagkracht van de onderneming.

Kan het ziekteverzuim volledig worden verzekerd?

Nee, er is bij verzuimverzekeringen altijd een eigen risico van toepassing of in geld (Stop Loss) of in dagen (Conventioneel). Gebruikelijke eigen risico’s zijn 10, 20, 30, 60, 90, 180 en  zelfs 360 werk- of kalenderdagen. Daarnaast betaalt u bij ziekte ook de werkgeverslasten door. Een onderneming kan deze (gedeeltelijk) afdekken door deze werkgeverslasten mee te verzekeren, bv 25% van de loonsom. Verzuimverzekeringen kunnen dus zo het risico geheel of gedeeltelijk wegnemen.

Wie verzeker ik?

Met een verzuimverzekeringen kunt u vrijwel altijd iedereen verzekeren waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft. Dit zijn alle werknemers in loondienst, waarbij meestal oproepkrachten en directeuren-grootaandeelhouders zijn uitgesloten. Over het algemeen dient er sprake te zijn van “Loon, gezag en arbeid” .

Verzuimverzekeringen vergelijken

Hoe wordt mijn premie bepaald?

Bij de verzuimverzekeringen  wordt aan de hand van het ziekteverzuim over de afgelopen jaren en vaak ook de sector de premie berekend . Obv de rapportages van uw arbodienst wordt de premie vastgesteld óf door een verklaring van de boekhouder/accountant. Een hoog verzuim leidt tot een hogere premie dan een laag verzuim. Vind hier meer informatie!

Blijft mijn verzekeringspremie gelijk?

De premie blijft niet gelijk. Als er veel verzuim is dan zal de premie hoger uitvallen. Vergelijk dit maar met schades bij een autoverzekering. Het kan zijn dat als er weinig verzuim is geweest in een jaar de premie lager wordt.

Hoe krijg ik uitbetaald?

Meestal aan de  van de arbo-rapportages zal de maatschappij de ziektegevallen boven het eigen risico kunnen vaststellen. Tezamen met de salarisgegevens van de zieke kan dan de uitkering uit de verzekeringen worden vastgesteld.

Heb ik invloed op de premie verzuimverzekeringen?

Ja, zowel door een goed ziekteverzuimbeleid als ook door de keuze van uw verzekeringen. Een hoger eigen risico leidt tot een lagere premie. Verzuimverzekeringen vergelijken bij aanvang kan ook direct al flinke voordelen geven. Verzuimverzekeringen vergelijken wij met de 6 belangrijkste verzekeraars voor dit risico.

Moet ik altijd het loon doorbetalen?

Hieronder de uitzonderingen

 1. werknemers die verzuim hebben door hun zwangerschap of bevalling;
 2. werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;
 3. arbeidsgehandicapte werknemers met een zogenaamde no-riskpolis. De no-risk polis is een regeling die bedoeld is om werkgevers te stimuleren om werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Op basis van deze no-risk polis heeft de betreffende werknemer recht op een Ziektewetuitkering van UWV als hij binnen vijf jaar na indiensttreding ziek wordt;
 4. zieke, voormalig werkloze werknemers die geboren zijn vóór 8 juli 1954 (Compensatieregeling 55+).
 5. Tijdelijk contract: de loondoorbetaling bij ziekte loopt bij ziekte door tot het eind van het contract. Sommige verzekeraars vragen daarom altijd of er een tijdelijk of vast contract is.
 6. De werknemer die wel in staat is om passende arbeid te verrichten, maar dit niet doet, heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Onwilligheid kan dus flinke gevolgen hebben voor een niet meewerkende zieke werknemer.

Tot slot

Verzuimverzekeringen zijn vaak de hart van een goed risicomanagement bij elk bedrijf. Ook als er maar één werknemer is. Samen met een goede arbodienst, een deskundige adviseur en een professionele verzekeraar kunt u als werkgever veel zorgen elders neerleggen en laten oploss