zieke werknemer

"Loondoorbetaling bij ziekte | De werkgever dient twee jaar het loon door te betalen bij ziekte van een werknemer. De wet heeft geregeld dat dit minimaal 70% is van het laatstverdiende loon"

Loondoorbetaling bij ziekte geldt voor het éérste én twééde jaar. Hier zijn vaak misverstanden over. Hierbij geldt als regel, dat het éérste jaar het loon niet mag uitkomen onder het niveau van het minimumloon. Het tweede jaar van de zieke werknemer mag het loon wel onder het minimumloon uitkomen. Het kan zijn dat in de CAO de loondoorbetalingsverplichting anders geregeld is. De cao die van toepassing is voor de hele sector,  staat dan boven de wet. Mits de regeling niet minder is dan wettelijk is omschreven. M.a.w. de regeling mag wel béter zijn maar niet slechter!

Het kan zijn dat in de CAO is bepaald dat de eerste 2 dagen van ziekte niet uitgekeerd hoeven te worden. Dit mag nooit meer zijn dan 2 dagen. In het nieuwe regeerakkoord is besloten dat voor kleine werkgevers het tweede jaar loondoorbetaling komt te vervallen. Of dit een voordeel is voor u als werkgever? Dat is nog maar te bezien.

Verplichtingen bij ziekte
Bij ziekte is een werknemer verplicht om zich ziek te melden bij de werkgever. Er dient alles aan gedaan te worden om zo snel mogelijk te herstellen. Wanneer een werknemer gedeeltelijk ziek is, is werknemer verplicht om aangepast werk te doen. Soms, als de huidige werkzaamheden bijvoorbeeld te zwaar zijn, kan er ook ander werk worden gedaan. De werkgever is verplicht om het loon door te betalen en om werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.Indien nodig dient de werkgever een bedrijfsarts aan te stellen en mee te werken aan de re-integratieverplichtingen die er zijn. Wanneer een werknemer langdurig ziek is, krijgt de werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. In de Wet Verbetering Poortwachter staat een stappenplan waaraan de werkgever zich dient te houden bij het re-integratietraject.

Wanneer geen recht op doorbetaling loon werknemer
In een aantal gevallen is de werkgever niet verplicht om het loon door te betalen:

Wanneer werknemer opzettelijk ziek is geworden
Wanneer kun je zeggen dat een werknemer met opzet ziek is geworden? Uit rechtspraak is gebleken dat het beoefenen van een gevaarlijke sport (bungeejumpen, off-piste skiën) niet gelijk kan worden gesteld met opzet. In de praktijk is het heel moeilijk om te bewijzen dat er sprake is van opzet!

Verkeerde informatie verstrekken tijdens sollicitatiegesprek.
Een medewerker hoeft geen informatie te verstrekken over ziektes of over gebreken. Een werkgever mag wel aan de werknemer vragen of hij/zij een arbeidsgehandicapte status heeft. Daarnaast mag een werkgever geen vragen stellen over een eventuele aanstaande zwangerschap. Wanneer dit wel gebeurd mag hierover door werknemer gelogen worden. In de meeste gevallen dient een werknemer aan te geven dat er sprake is van een WIA uitkering bijvoorbeeld. In dat geval kan er sprake zijn van een no- riks polis situatie. De werkgever mag dan terugvallen op de draagkracht van het UWV.

Wanneer werknemer genezing vertraagt of belemmert
Te denken valt aan:

  • het niet of niet op tijd naar de dokter gaan, terwijl daartoe wel een noodzaak bestaat;
  • het niet opvolgen van voorschriften van behandelaars;
  • gedrag dat de genezing schaadt.

Het weigeren van passend werk te verrichten
Betreft werk dat je ondanks je ziekte nog wel kunt doen.

Weigert mee te werken aan een plan van aanpak waarin wordt geregeld hoe je weer zo snel en verantwoord aan het werk kan
Een plan van aanpak moet worden opgesteld in week 8 van de ziekte. Dit is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. In week 8 worden de doelstellingen bepaald en binnen welke termijn die moet worden gerealiseerd. Daarnaast wordt een casemanager benoemd, die toeziet op de uitvoering en voortgang van de re-integratie. Wanneer u als werkgever besluit om de loondoorbetaling van het loon te stoppen, moet u hiervoor direct de werknemer informeren. Dit kan mondeling, maar is wel verplicht om een schriftelijke bevestiging te verstekken.

Het was het jaar van COVID en voor sommige bedrijven nog steeds! Het kan ondanks alles voordelig zijn om onder andere uw verzuimverzekering te checken op prijs!

Meer informatie over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte? Neem dan contact met ons op.