Goed Werkgeverschap

goed werkgeverschap verzekering werkgeverschap offerte

10 jaar werkgeverservice, voor ú!

Wat is Werkgeversaansprakelijkheid in dit geval?
Een werkgever moet zich als een goed werkgever gedragen (art. 7:611 BW). Omdat de werkgever  op kan draaien voor de gevolgen van arbeidsongevallen. Dit voor arbeidsongevallen die verband houden met werkzaamheden.
Of plaatsvinden binnen de werkomgeving van de werknemer;

Plaatsvinden binnen de uren benodigd voor de werkzaamheden (art. 7:658 BW).
De werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij kan aantonen dat de veiligheidsmaatregelen,  die redelijkerwijs van hem konden worden verwacht, het ongeval niet konden voorkomen. In dat geval heeft de werkgever zich gehouden aan zijn zorgplicht.

Goed werkgeverschap, niet altijd schuld!
De werkgever is ook niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat het letsel dat de werknemer is overkomen, veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. Omdat dit over het algemeen lastig is te bewijzen is verzekeren toch echt de beste optie!

Als de  werknemer  in de uitoefening van de hem opgedragen werkzaamheden schade heeft geleden kan het problemen op gaan leveren. Deze opgedragen werkzaamheden behoeven niet concreet door de werkgever te zijn gegeven in de vorm van een opdracht.  Er kan volstaan worden, binnen de zogenoemde stelplicht, dat het ongeval zich heeft voorgedaan binnen de uren waarbinnen de werkzaamheden worden verricht. Alsook dat het ongeval kan worden gerelateerd aan de werkzaamheden. Als werkgever kunt zich verzekeren tegen de gevolgen van dit artikel. De jurisprudentie (bijvoorbeeld op uitspraken.nl)

Goed Werkgeverschap kan ook inhouden dat u uw werknemers een goede verzuimverzekering in combinatie met een WAO gat of WIA dekking biedt.
Vraag hier een ONAFHANKELIJKE offerte aan!
Aanvraag offerte verzuimverzekering

Checklist nieuwe Arbowet per 1 juli
Wordt aan gewerkt……..


WERKGEVERSERVICE
Wij van Werkgeverservice bieden onze kennis en advies al 10 jaar aan. Met deze ervaring maakt het ons dé specialist op het gebied van verzuim,WGA,

verzuimverzekeringen (ziekteverzuim), WAO-gat etc.  
Arena- Arrest
Het zogenaamde Arena Arrest (2001) heeft destijds grote gevolgen gehad voor de aansprakelijkheid van werkgevers voor personenschade die hun werknemers oplopen tijdens dienstreizen. Bij het Arena Arrest ging het om schade die een werknemer opliep, terwijl hij een motorrijtuig bestuurde. De uitspraak van de Hoge Raad leidde ertoe dat de werkgever voor deze schadevergoedingsplichtig was. Inmiddels is er een aantal uitspraken van de Hoge Raad, die de vergoedingsplicht van de werkgever verder heeft uitgebreid.


Diensten Werkgeverservice
De diensten van Werkgeverservice richten zich op drie gebieden, te weten de werkgever (ondernemer), de werknemer en de onderneming. In principe kunt u voor alle producten en diensten die met employee benefits te maken heeft bij ons terecht.